Regulamin kortów

Wałbrzych 20.05.2007

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia WKT ,, ATRI” z dnia 20/05/2007
wprowadza się następujący regulamin korzystania z kortów i innych
urządzeń WKT ATRI Wałbrzych:

1. Korzystających z kortu obowiązuje sportowy strój tenisowy oraz
obuwie o rzeźbie podeszwy stosownej dla kortu o nawierzchni mineralnej.

2. Korty tenisowe są udostępniane członkom klubu oraz osobom nie
stowarzyszonym, które mają podpisane umowy korzystania z kortów,
posiadają wykupiony abonament lub posiadają ważny bilet.
Bilet należy zachować do kontroli na każde żądanie.

3. Ściana treningowa dostępna jest nieodpłatnie.

4. Zawodnicy oraz Członkowie Klubu korzystają z kortów i urządzeń na
odrębnych zasadach. Wysokości opłat za korzystanie z kortów są
określone w odrębnej uchwale i stanowią załącznik do niniejszego
regulaminu. Za wynajem godzin kortowych należność jest pobierana
przed rozpoczęciem gry i po ustaleniu z obsługą numeru kortu,
na którym odbędzie się gra.

5. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli
wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.

6. Osoba, która zarezerwowała kort na określoną godzinę, a nie
korzystała z niego jest zobowiązana do uiszczenia opłaty wg cennika.
Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne,
uniemożliwiające grę.

7. Klub zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortów z powodu
rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz
konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na klubowej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

8. Na 5 minut przed upływem wynajętego czasu, grający są
zobowiązani do zakończenia gry i do zasiatkowania kortu.

9. Decyzje o dopuszczeniu kortu do gry (np. w wyniku zmiany
warunków atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie obsługa.

10. Do prowadzenia nauki gry w tenisa i szkolenia tenisowego na
kortach i urządzeniach klubu uprawnieni są przede wszystkim trenerzy
i instruktorzy mający stosowne umowy zawarte z WKT ,,ATRI” jednak
dopuszczalne jest udostępnianie kortów innym trenerom za zgodą
Zarządu Klubu.

11. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim
zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom.

12. Na terenach kortów tenisowych zabrania się jazdy na rolkach,
deskach, rowerach itp.

13. Wjazd samochodem na teren obiektu jest możliwy wyłącznie po
uzyskaniu zgody kierownictwa Klubu.

14. Psy mogą być wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne
szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi
właściciel.

15. Za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu klub nie
odpowiada.

Wszelkie uwagi, wnioski, skargi można składać w biurze Klubu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2007 roku.
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu!